icon--user Savitarna PRIVATIEMS Privatiems
icon--user Savitarna PARTNERIAMS Partneriams

Privatumo politika

Kliento duomenų tvarkymo principai

Galioja nuo 2022-01-31Mums rūpi Jūsų teisė į privatumą, todėl siekiame užtikrinti, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tinkamai saugomi „Inbank“. Siekdami užtikrinti Duomenų tvarkymo skaidrumą, parengėme Principus, kurie numato, kaip Duomenys yra tvarkomi „Inbank“.

Šiuos Principus taikome Duomenų tvarkymui, užmezgus Santykius su Klientu arba kai Jūs naudojatės, naudojotės ar ketinsite naudotis Mūsų Paslaugomis, Mūsų Skaitmeniniais kanalais arba apsilankysite Mūsų biure. Duomenys, gauti iki Santykių su Klientu užmezgimo, taip pat priskiriami Kliento Asmens duomenims.


1. APIBRĖŽIMAI

Asmens duomenys (Duomenys)

Bet kokia tiesiogiai ar netiesiogiai su Jumis kaip asmeniu susijusi informacija apimanti informaciją, kuriai taikoma banko paslaptis, Jūsų ir Jūsų atstovo asmens duomenis, kontaktinius duomenis, sandorių duomenis ir kt., taip pat informacija, surinkta iš viešųjų šaltinių ir / ar teisėtai gauta iš trečiųjų šalių.

Duomenų tvarkymas

Bet kokia operacija, atliekama su Jūsų Asmens duomenimis, įskaitant jų rinkimą, įrašymą, tvarkymą, saugojimą, pakeitimą, atskleidimą, prieigos suteikimą, užklausų ir pareiškimų teikimą, naudojimą, perdavimą, kryžminį naudojimą, ištrynimą ir kt.

Mes arba „Inbank“

„AS Inbank“ ir „AS Inbank“ grupės bendrovės, kurios veikia kaip Kliento Duomenų valdytojas.

Principai

Kliento duomenų tvarkymo principai.

Jūs arba Klientas

Kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo, kuris naudojasi, naudojosi ar ketina naudotis Paslaugomis ir Skaitmeniniais kanalais arba apsilanko Mūsų biure.

Santykiai su Klientu

Teisiniai santykiai tarp Mūsų ir Jūsų, atsirandantys Jums tapus „Inbank“ Klientu.

Paslaugos

 

Mūsų ar Mūsų partnerių mūsų vardu teikiamos paslaugos ar produktai.

Paslaugų sutartis

Sutartis, sudaryta tarp „Inbank“ ir Kliento, kurios pagrindu ir pagal kurios sąlygas Mes teikiame Jums Paslaugas.

Duomenų tvarkytojas

Įgaliotas asmuo, kuris tvarko Kliento Asmens duomenis Mūsų vardu.

Mūsų interneto

svetainė

www.inbank.lt, www.moklizingas.lt jų subdomenų interneto svetainės ir Mūsų interneto svetainės kituose domenuose, kurioms taikomos „Inbank“ Naudojimosi interneto svetaine sąlygos.

Mūsų biuras

 

Fizinė vieta, kur aptarnaujame besikreipiančius Klientus ir asmenis, norinčius naudotis Mūsų Paslaugomis ar Skaitmeniniais kanalais.

Skaitmeniniai kanalai

„Inbank“ skaitmeninė aplinka (pvz., interneto svetainė, savitarnos sistema) ir programos (pvz., mobilusis bankas), kurias naudodami galite gauti informaciją apie Paslaugas, susijusias su Jumis arba atlikti su Paslaugomis susijusias operacijas.

Kitos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 2.1 punkte numatytuose teisės aktuose.


2. BENDRIEJI KLIENTO DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

2.1 Mes tvarkome Jūsų Duomenis pagal taikytiną teisę, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679), Asmens

duomenų teisinės apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymą, Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą, Elektroninių ryšių įstatymą

ir kitus taikomus teisės aktus, šiuos Principus ir su Jumis sudarytų sutarčių sąlygas.

2.2 Mes ir Mūsų įgalioti darbuotojai tvarkome Jūsų Asmens duomenis pagal šiuos Principus.

2.3 Mes įgyvendiname tinkamas organizacines, fizines ir informacinių technologijų priemones, kad užtikrintume Jūsų Duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neautorizuoto Duomenų tvarkymo, atskleidimo ar sunaikinimo. Mes reikalaujame, kad Duomenų tvarkytojai taip pat taikytų tinkamas ir pagrįstas konfidencialumo bei Duomenų saugumo priemones.

2.4 Mes laikomės rizika grindžiamo požiūrio, todėl Mūsų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į riziką, kuri gali kilti Jūsų teisėms ir laisvėms. Dėl to visada yra parenkamos priemonės, kurios geriausiai atitinka Jūsų interesus.

2.5 Mes turime teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti Principus,  todėl  rekomenduojame  Jums  periodiškai apsilankyti mūsų interneto svetainėje, kurioje Jūs visada rasite naujausią šių Principų redakciją.


3. TVARKOMI KLIENTO DUOMENYS

3.1 Jūsų Duomenų rinkimo būdas priklauso nuo Jūsų pasirinktų Paslaugų, taip pat nuo pateiktų duomenų apimties arba nuo kanalo, kuriuo duomenys buvo pateikti. Mes surinksime Jūsų Asmens duomenis iš Jūsų, taip pat iš trečiųjų šalių (pvz., viešųjų ir privačių registrų, Mūsų paslaugų teikėjų ir verslo partnerių). Asmens duomenys taip pat gali būti renkami juos generuojant, kai Jūs naudojatės Paslaugomis (pvz., kai lankotės interneto svetainėje, mokumo vertinimo metu ir kt.).

3.2 Norėdami naudotis Mūsų Paslaugomis, turite pateikti informaciją apie save, kuri yra būtina, kad galėtume Jums pasiūlyti Paslaugas, arba kurią rinkti privaloma pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus. Jums nepateikus reikalingos informacijos, Mes negalėsime Jums pasiūlyti Paslaugų.

3.3 Pagrindinės Tvarkomų Kliento Duomenų kategorijos

apima šią informaciją, tačiau ja neapsiriboja:

3.3.1 vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą, gimimo vietą, pilietybę, asmens tapatybės dokumento duomenis, asmens tapatybės dokumento kopiją, asmens nuotrauką, gyvenamąją vietą, veiklos sritį, darbo vietą, pareigas, darbo patirtį, išsilavinimą, šeiminę padėtį;

3.3.2 kontaktinius duomenis, įskaitant adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą;

3.3.3 duomenis apie šeimos narius ir laiduotojus, įskaitant informaciją apie sutuoktinį (-ę), įpėdinį (-ius), globėją (-us), artimą partnerį, išlaikytinį (-ius), teisių perėmėją (-us) ir kitus susijusius asmenis;finansinius duomenis, įskaitant pajamas, įsipareigojimus, ankstesnę mokėjimų drausmę, turtą, skolas, paskolas, mokumo vertinimo duomenis, einamosios sąskaitos duomenis ir sandorius einamojoje sąskaitoje;

3.3.4 turto kilmės duomenis, įskaitant turto tikrųjų naudos

gavėjų, sandorio partnerių ir verslo veiklos duomenis;

3.3.5 duomenis, susijusius su sandoriais ir sutartimis, įskaitant duomenis apie sutartis, kurios buvo sudarytos, pakeistos ar nutrauktos, sudarytų sutarčių vykdymo ar pažeidimų duomenis, atliktų sandorių ir operacijų duomenis, gautų ir sumokėtų palūkanų ir paslaugų mokesčių duomenis, užklausų ir skundų duomenis;

3.3.6 specialių kategorijų duomenis, įskaitant duomenis apie veiksnumą;

3.3.7 duomenis, susijusius su elgesiu ir pasitenkinimu, įskaitant duomenis apie turimus įpročius ir pageidavimus, pateiktas užklausas ir skundus, paslaugų naudojimo istoriją, naudojamas paslaugas, asmeninius nustatymus, atsakymus į apklausas;

3.3.8 duomenis, susijusius su dalyvavimu vartotojų žaidimuose ir kampanijose, įskaitant Mums pateiktų sutikimų duomenis, vartotojų žaidimuose ir kampanijose laimėtų prizų duomenis;

3.3.9 duomenis, susijusius su mokumo ir rizikos vertinimu, įskaitant mokėjimo drausmės duomenis, Mums arba tai pačiai grupei priklausančiai bendrovei ar trečiajai šaliai padarytos žalos duomenis, duomenis apie galimą dalyvavimą pinigų plovime, teroristų finansavime ar organizuotame nusikaltime;

3.3.10 duomenis, susijusius su Klientų komunikacija, įskaitant duomenis, susijusius su apsilankymais Mūsų interneto svetainėje ir bendravimu bet kuriuo kitu Mūsų kanalu, garso įrašus, surinktus bendraujant su Mumis telefonu, taip pat visus kitus duomenis, surinktus elektroniniu paštu, pranešimais, socialine žiniasklaida ir kitais komunikacijos būdais;

3.3.11 duomenis, gautus vykdant teisės aktuose nustatytą prievolę, įskaitant duomenis, gautus iš ikiteisminio tyrimo įstaigų, notarų, finansų institucijų, antstolių ir teismo bei antstolių reikalavimus, duomenis, kurie yra reikalingi būtinam pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių taikymui bei tarptautinių sankcijų įgyvendinimo užtikrinimui, įskaitant dalykinių santykių tikslo nustatymą ir santykių su Klientu stebėjimą, „Pažink savo klientą“ principo įgyvendinimą, nustatymą, ar Klientas yra politikoje dalyvaujantis asmuo ir kt.;

3.3.12 duomenis, gautus naudojantis internetu, įskaitant sandorio sudarymo vietą, IP adresą, prisijungimo vietą, interneto naudojimo žurnalus.


4.  KLIENTO DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR TEISINIAI PAGRINDAI

4.1 Pagrindiniai tikslai, kurių siekdami Mes tvarkome Kliento Duomenis, yra Santykių su Klientais užmezgimas, Paslaugų sutarčių vykdymas ir nutraukimas, teisės aktuose nustatyto deramo klientų pažinimo reikalavimų vykdymas, klientų aptarnavimo gerinimas, pasiūlymų teikimas, naudojimosi paslaugomis analizė ir naujų paslaugų vystymas.

4.2 Mes tvarkome Kliento Duomenis šiais tikslais ir esant šiems teisėtiems pagrindams:

Duomenų tvarkymo tikslai

Teisiniai Asmens duomenų tvarkymo pagrindai

Priimti sprendimą, ar užmegzti Santykius su Klientu, ir

kokiomis sąlygomis tai padaryti arba sudaryti Paslaugų

sutartį ir kokiomis sąlygomis teikti Paslaugą.

Sutarties  vykdymas arba  ikisutartinių  priemonių įgyvendinimas arba teisinės prievolės vykdymas.

Susisiekti dėl papildomos informacijos, reikalingos, kad galėtume užmegzti Santykius su Klientu arba suteikti informacijos arba pasiūlyti pagalbą Jums susiduriant su sunkumais, naudodantis Mūsų Paslaugų teikimo kanalais.

Sutarties  vykdymas arba  ikisutartinių  priemonių įgyvendinimas arba teisinės prievolės vykdymas.

Įvertinti Kliento mokumą ir patikimumą (atsakingo skolinimo principo įgyvendinimas) ir atlikti Mūsų rizikos vertinimą, susijusį su Mūsų kapitalo reikalavimais.

Sutarties  vykdymas arba  ikisutartinių  priemonių įgyvendinimas, teisinės prievolės vykdymas.

Patikrinti   teisinį   veiksnumą,  siekiant   užkirsti   kelią neteisėtiems sandoriams ir apsaugoti Klientų teisėtus interesus.

Teisinių prievolių vykdymas, teisinių reikalavimų vykdymas.

Nustatyti Jūsų ir (arba) Jūsų atstovo tapatybę prieš užmezgant Santykius su Klientu ir (arba) Santykių su Klientu metu, kad būtų užtikrinamas „Pažink savo klientą“ principo įgyvendinimas, įskaitant tikrojo (-ųjų) naudos gavėjo (-ų) identifikavimą, nustatymą, ar Jūs arba tikrasis (-ieji) naudos gavėjas (-ai) yra politiškai pažeidžiamas (-i) asmuo (-ys), ar Jums arba tikrajam (-iesiems) naudos gavėjui (-ams) yra taikomos finansinės sankcijos.

Sutarties  vykdymas arba  ikisutartinių  priemonių įgyvendinimas, teisinės prievolės vykdymas.

Vykdyti sudarytą sutartį arba garantuoti atitinkamos sutarties tinkamą įvykdymą ir ginti savo teises, įskaitant skolų valdymo, sukčiavimo prevencijos tikslais.

Sutarties  vykdymas arba  ikisutartinių  priemonių įgyvendinimas, teisinės prievolės vykdymas arba Mūsų teisėtas interesas įgyvendinti teisinius reikalavimus.

Užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui bei vykdyti įsipareigojimus, kylančius iš galiojančios tarptautinės ir nacionalinės teisės bei Lietuvos Respublikos sudarytų ir ratifikuotų tarptautinių sutarčių.

Teisinių prievolių vykdymas.

Užkirsti kelią arba sumažinti abiems pusėms galinčią kilti riziką ir (arba) žalą, ginti interesus, tikrinti Mūsų paslaugų kokybę, gerinti komunikaciją.

Sutarties vykdymas arba ikisutartinių priemonių įgyvendinimas, teisinės prievolės vykdymas arba mūsų teisėtas interesas užkirsti kelią, apriboti ir tirti galimą piktnaudžiavimą ar neteisėtą naudojimąsi Mūsų Paslaugomis ir produktais arba tinkamai reaguoti į sistemų veikimo sutrikimus, siekiant užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę.

Suteikti prieigą prie Mūsų Skaitmeninių kanalų ir leisti jais naudotis

Sutarties vykdymas arba ikisutartinių priemonių įgyvendinimas arba Mūsų teisėtas interesas užtikrinti, kad Jūs turėtumėte prieigą prie Skaitmeninių kanalų, sudaryti patogias sąlygas Jums susisiekti su Mumis arba patogiai rasti Jums svarbią informaciją, taip pat užkirsti kelią neteisėtai prieigai prie Mūsų interneto svetainės.

Vystyti Mūsų sistemas.

Mūsų teisėtas interesas, siekiant sistemų veikimo ir jų tobulinimo.

Atlikti statistinius klientų grupių, produktų, paslaugų ir kt. rinkos dalių tyrimus bei analizes, teikti ataskaitas ir vykdyti rizikos valdymą.

Mūsų teisėtas interesas tobulinti savo Paslaugas, vartotojo patirtį, kurti naujas Paslaugas, valdyti riziką ar vykdyti teisines prievoles.

Plėtoti esamas ir kurti naujas Paslaugas.

Mūsų teisėtas interesas tobulinti Paslaugas, gerinti vartotojo patirtį ir kurti naujas Paslaugas.

Tikrinti ir, jei reikia, ištaisyti ar atnaujinti Kliento Duomenis naudojantis išoriniais ir vidiniais šaltiniais, taip pat prašyti Jūsų atnaujinti savo duomenis.

Sutarties vykdymas, ikisutartinių priemonių įgyvendinimas arba teisinės prievolės vykdymas.

Siųsti reklamas ir pasiūlymus, įskaitant asmeninius Mūsų partnerių produktų ir paslaugų pasiūlymus.

Jūsų sutikimas arba tais atvejais, kai Jūs nedavėte savo sutikimo, bet naudojatės Mūsų Paslaugomis ir suteikėte Mums savo kontaktinius duomenis bei neprieštaravote, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, Mes galime siųsti Jums pasiūlymus dėl panašių Paslaugų elektroniniu paštu arba SMS žinute, vadovaudamiesi Mūsų teisėtu interesu teikti informaciją apie Mūsų teikiamas Paslaugas.

Organizuoti žaidimus ir kampanijas.

Jūsų sutikimas.

Geriau suprasti Klientų lūkesčius (pvz., apsilankymų interneto svetainėje analizė, klientų apklausos ir kt.).

Jūsų sutikimas.


5. KLIENTO DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

5.1 Mes atskleisime ir (arba) perduosime Kliento Duomenis:

5.1.1 „Inbank“ grupei priklausančioms bendrovėms, siekiant:

1) laikytis rizikos valdymo ir kontrolės reikalavimų; (2) organizuoti strateginius klientų grupių, produktų ir Paslaugų bei kitų finansinių rodiklių rinkos dalių tyrimus ar analizę; (3) laikytis galiojančių rizikos ribojimo normų, įskaitant kapitalo ir likvidumo reikalavimus; (4) sudaryti ir vykdyti sutartis bei suteikti Klientams informaciją apie galiojančias sutartis, kurias jie sudarė su asmenimis, priklausančiais tai pačiai grupei kaip ir Mes; 5) laikytis atsakingo skolinimo principo; (6) kurti ir įdiegti visos grupės informacines sistemas; ir (7) įgyvendinti Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme nustatytas deramo klientų pažinimo priemones.

5.1.2 asmenims ir organizacijoms, susijusioms su Paslaugų teikimu ir su sudarytos sutarties vykdymu (pvz., laiduotojams, bendraturčiams, mokėjimo tarpininkams, kredito įstaigoms, archyvavimo paslaugų teikėjams, vertimo, ryšių, IT ir pašto paslaugų teikėjams, skambučių centro paslaugų tiekėjams);

5.1.3 juridiniams ir fiziniams asmenims, kurie siūlo ir teikia Mūsų Paslaugas, pvz., vartojimo kredito tarpininkams, kurjerių įmonėms, skambučių centrams ir kitiems partneriams, kurie Mums padeda didinti Paslaugų prieinamumą.

5.1.4 trečiosioms šalims, tvarkančioms registrus (įskaitant bendroves, tvarkančias jungtinių duomenų rinkmenas, kreditų registrus), Gyventojų registrą, Juridinių asmenų registrą ar kitus registrus, kurie tvarko asmens duomenis arba tarpininkauja teikiant Asmens duomenis iš tokių

registrų, kuriems Mes siunčiame ir iš kurių Mes prašome informacijos vadovaudamiesi galiojančiais įstatymais ar galiojančiomis sutartimis, siekdami įgyvendinti atsakingo skolinimo principą, patikrinti ir garantuoti Kliento Duomenų teisingumą ir vientisumą, įgyvendinti ikisutartines priemones, įvykdyti sudarytą sutartį, laikytis Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo bei kitų galiojančių teisės aktų reikalavimų o taip pat ir siekiant, kad trečiosios šalys galėtų įvertinti Kliento mokėjimų drausmę ir mokumą – informaciją apie galimus Jūsų mokėjimo įsipareigojimų nevykdymo atvejus. Į registrą perduotus Kliento Duomenis gali Tvarkyti visi asmenys, kurie yra to registro nariai arba turi prieigą prie tokio registro bet kokiu kitu pagrindu;

5.1.5 kitoms kredito ir finansų įstaigoms, kreditoriams, draudikams ir finansinių paslaugų tarpininkams pagal jų pateiktas užklausas. Mes taip pat iš tokių institucijų prašysime Kliento Duomenų, kad galėtume teikti Klientams pageidaujamas Paslaugas arba įvertinti Kliento ar susijusio asmens patikimumą ir riziką;

5.1.6 trečiosioms šalims, kai duomenų gavimas yra dalis

Jums šių trečiųjų šalių teikiamos paslaugos;

5.1.7 paslaugų teikėjams, kuriems iš dalies ar visiškai patikėjome vykdyti savo veiklos funkcijas galiojančių teisės aktų nustatytomis sąlygomis, su įpareigojimu, kad tokie asmenys laikysis Mūsų nustatytų organizacinių, fizinių ir informacinių technologijų reikalavimų dėl Kliento Duomenų konfidencialumo ir apsaugos;

5.1.8 juridiniams asmenims, teikiantiems Mums duomenų sisteminimo, perdavimo, saugojimo ir apdorojimo paslaugas, pvz., „Telia Lietuva“, AB.

5.1.9 finansų įstaigoms, kreditoriams, skolų išieškojimo paslaugų teikėjams ir kitoms trečiosioms šalims su kuriomis mes vedame derybas dėl reikalavimų, kylančių iš Paslaugų sutarties, perleidimo;

5.1.10  naujam kreditoriui, kai perleidžiamas reikalavimas. Šiuo atveju Mums nereikia gauti Kliento sutikimo, o apie skolos perkėlimą Klientą gali informuoti tiek senasis, tiek naujasis kreditorius;

5.1.11  kitoms trečiosioms šalims sutarties pažeidimo atveju (pvz., skolų išieškojimo paslaugų teikėjui, kuriam perleidžiami skoliniai reikalavimai, teismams, neteisminio teisių gynimo institucijoms, notarams ir bankroto administratoriams);

5.1.12  auditoriams, teisės ir finansų konsultantams, Mūsų įgaliotiems duomenų tvarkytojams;

5.1.13  kitoms trečiosioms šalims Klientui davus sutikimą, kuris gali būti gautas konkrečiu atveju;

5.1.14  vėluojant įvykdyti savo įsipareigojimus ilgiau nei 30 dienų, informaciją apie Kliento tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją perduosime UAB „Creditinfo Lietuva“ (juridinio asmens kodas: 111689163, adresas: A. Goštauto g. 40A, Vilnius, Lietuva, www.manocreditinfo.lt, tel.: (8 5 ) 2394131), UAB „Scorify“ (juridinio asmens kodas: 302423183, adresas: Olimpiečių g. 1A-24 Vilnius, Lietuva. www.scorify.ai, tel.: +370 676 48676), kitiems jungtinių duomenų rinkmenų tvarkytojams. Šie juridiniai asmenys tvarko ir teikia informaciją tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimui, elektros ir komunalinių paslaugų įmonėms, prekybininkams ir kt.), įgyvendindami teisėtus interesus bei mokumo vertinimo ir įsiskolinimo valdymo tikslais. Vertinant mokumą, atliekamas automatinis asmens savybių vertinimas (profiliavimas), o tai gali turėti įtakos galimybėms sudaryti sandorius ateityje.

5.2 Mes esame įpareigoti atskleisti ir perduoti Kliento Duomenis, siekiant vykdyti galiojančių teisės aktų nustatytus įpareigojimus (pvz., perduoti duomenis teisėsaugos institucijoms, notarams, antstoliams, bankroto administratoriams, institucijoms, atliekančioms mokesčių administravimą, finansų priežiūros įstaigoms, įstaigoms vykdančioms finansinių nusikaltimų tyrimus).

5.3 Vykdydami sudarytą Sutartį, galime pasitelkti trečiuosius asmenis (pvz., mokėjimo paslaugų teikėjus) ir jiems suteikti prieigą prie Jūsų Duomenų. Šie tretieji asmenys tvarko Kliento Duomenis pagal savo taisykles ir savo atsakomybe. Vykdydami sudarytą Sutartį taip pat galime pasitelkti trečiuosius asmenis ne iš Lietuvos, kurie tvarkys Kliento Duomenis pagal savo buvimo vietos valstybės teisės aktus.


6. KLIENTO DUOMENŲ PERDAVIMAS Į TREČIĄSIAS VALSTYBES

6.1 Mes tvarkome Kliento Duomenis Europos ekonominėje erdvėje (EEE), tačiau gali būti atvejų, kai perduosime Jūsų Duomenis ir jie bus tvarkomi valstybėse, nepriklausančiose EEE. Jūsų Duomenis perduosime tik į tas trečiąsias valstybes

ar teritorijas (už EEE ribų), kurių atžvilgiu Europos Komisija nusprendė, kad jose taikoma duomenų apsauga yra tinkama. Jei tokio sprendimo nėra, Kliento Duomenis Mes siųsime už EEE ribų tik tuo atveju, jei toje valstybėje ar teritorijoje yra garantuota pažeistų teisių gynyba teisme ir prieinamos kitos veiksmingos teisinės gynybos priemonės. Be to, pirmiau aprašytas perdavimas nėra atliekamas be teisinio pagrindo (pvz., teisinės prievolės vykdymo arba Jūsų sutikimo). Be aukščiau nurodytų, Jūsų duomenų saugumui užtikrinti, taikomos priemonės yra: (1) sudaroma sutartis su duomenų gavėju, kuri atitinka Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus; (2) jei Kliento Duomenys perduodami Jungtinėms Amerikos Valstijoms, gavėjas turi būti sertifikuotas pagal Privatumo skydo (angl. Privacy Shield) duomenų apsaugos sistemą.


7. PROFILIAVIMAS IR AUTOMATIZUOTAS SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

7.1 Profiliavimas – tai Jūsų asmeninių Duomenų įvertinimas bei automatizuotas tvarkymas, kurį Mes atliekame gavę Jūsų sutikimą, vykdydami sutartį, įgyvendindami ikisutartines priemones, laikydamiesi teisinės prievolės arba Mūsų teisėto intereso pagrindu.

7.2 Mes naudojame profiliavimą ir automatizuotą Duomenų Tvarkymą, siekdami siųsti Jums tiesioginės rinkodaros medžiagą, priimti automatizuotus sprendimus dėl Jūsų mokumo vertinimo, valdyti rizikas ir stebėti sandorius, siekiant išvengti sukčiavimo.

7.3 Mes priimame automatizuotus sprendimus dėl Jūsų mokumo vertinimo, siekdami įgyvendinti atsakingo skolinimo sprendimus. Priimdami sprendimus, mes naudojame Jūsų Mums pateiktą informaciją, informaciją ankstesnį Jūsų įsipareigojimų vykdymą Mums bei informaciją, kurią Mes gauname iš viešųjų ir privačių registrų.

7.4 Mes galime rinkti statistinius duomenis apie Jus, pvz., tipinį elgesį, pasirinkimus ar gyvenimo būdą. Statistiniai segmentų (profilio) kūrimo duomenys renkami iš išorinių šaltinių ir gali būti naudojami kartu su kitais Mums prieinamais duomenimis.

7.5 Vertinant Jūsų Duomenis ir atliekant automatizuotą Duomenų Tvarkymą, Mes naudojame tik tuos Duomenis, kuriuos surinkome vadovaudamiesi šiais Principais.

7.6 IŠANKSTINIS LAUKŲ UŽPILDYMAS

7.7 Siekdami, kad Paslauga būtų patogesnė, Mes naudojame iš anksto užpildytus Jūsų kontaktinių duomenų laukus (žr. punktą 3.3.2) savo Skaitmeniniuose kanaluose ir kitose sistemose. Laukai yra iš anksto užpildomi, jei Mūsų Skaitmeninių kanalų ir kitų sistemų paraiškos laukuose buvote įrašęs savo asmens duomenos ir jei Jūs esate Mūsų Klientas. Jūs turite visada patikrinti, ar iš anksto užpildytuose laukuose pateikta informacija yra teisinga.


8. KLIENTO DUOMENŲTVARKYMAS RINKODAROS TIKSLAIS

8.1 Mes tvarkome Jūsų Duomenis rinkodaros tikslais. Šis Tvarkymas yra pagrįstas Jūsų sutikimu arba Mūsų teisėtu interesu teikti informaciją apie Mūsų Paslaugas. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų Asmens Duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. Norėdami atšaukti savo sutikimą, paskambinkite Mums arba parašykite žinutę Mūsų kontaktiniais duomenimis.

8.2 Gimtadienio ar šventiniai sveikinimai, pranešimai apie sąlygų ar kainoraščio pasikeitimus arba informacija apie sudarytos sutarties vykdymą (pvz., pranešimai apie mokėjimų terminus, skolas, sutarčių nutraukimą ir kt.) nėra laikoma rinkodara. Tokios informacijos atsisakymas yra negalimas.


9. KLIENTO DUOMENŲ ĮRAŠYMAS

9.1 Mes fiksuosime visus Mums teikiamus užsakymus, pranešimus, prašymus ryšio priemonėmis ar Skaitmeniniu kanalu. Turime teisę naudoti įrašus kaip įrodymus ir (arba) tokių užsakymų ar operacijų atgaminimo tikslu bei kitais Principuose nustatytais tikslais.


10. DUOMENŲ SAUGOJIMAS

10.1 Mes tvarkome Jūsų Duomenis tol, kol tai yra reikalinga, kad būtų pasiekti Jūsų Duomenų Tvarkymo tikslai arba įvykdyti įsipareigojimai, kylantys iš galiojančių teisės aktų. Kliento Duomenų saugojimo terminas nustatomas remiantis Sutartimi, Mūsų teisėtu interesu arba galiojančiais teisės aktais.


11. KLIENTO DUOMENŲ KEITIMAS IR KLIENTO DUOMENŲ TVARKYMO NUTRAUKIMAS

11.1 Nedelsdami informuokite Mus apie bet kokius Jūsų pateiktų Duomenų pasikeitimus ir netikslumus. Mūsų prašymu, kai tai būtina, pateikite Mums dokumentą, įrodantį Duomenų pasikeitimo faktą (pvz., vardo keitimo pažymą).

11.2 Mes periodiškai tikriname (pvz., Skaitmeniniais kanalais, susitikimų su Klientu metu), ar Kliento Duomenys yra išsamūs ir teisingi.


12. JŪSŲ TEISĖS

12.1 Jūs turite teisę:

12.1.1 reikalauti ištaisyti neteisingus ar neišsamius savo duomenis;

12.1.2 gauti informaciją apie tai, ar Mes Tvarkome Jūsų Asmens duomenis. Jei Mes juos Tvarkome, Jūs turite teisę peržiūrėti Duomenis ir gauti jų kopiją;

12.1.3 pateikti prieštaravimus dėl savo Duomenų Tvarkymo, jei Duomenų naudojimas yra pagrįstas teisėtu interesu, įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais;

12.1.4 prašyti ištrinti savo Duomenis, pvz., jei Jūsų Duomenys Tvarkomi vadovaujantis Jūsų sutikimu ir Jūs atšaukėte savo sutikimą. Nurodyta teisė netaikoma, jei Jūsų

Duomenys, kuriuos buvo prašoma ištrinti, yra Tvarkomi ir kitais teisėtais pagrindais;

12.1.5 atšaukti savo sutikimą Tvarkyti Jūsų Duomenis, jei duomenys Tvarkomi sutikimo pagrindu. Šiuo atveju sutikimo atšaukimas neturi įtakos Tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui;

12.1.6 apriboti savo Duomenų Tvarkymą, pvz., tuo metu, kai Mes vertiname, ar Jūs turite teisę į savo Duomenų ištrynimą;

12.1.7 gauti savo Asmens duomenis, kuriuos Jūs Mums pateikėte ir kurie yra tvarkomi automatiniu būdu Jūsų sutikimo pagrindu arba sutarties vykdymo tikslu, plačiai naudojamu elektroniniu formatu ir, jei tai techniškai įmanoma, perduoti šiuos duomenis kitam paslaugų teikėjui;

12.1.8 prašyti, kad Jūsų atžvilgiu nebūtų priimami sprendimai, pagrįsti tik automatizuotu sprendimų priėmimu, įskaitant. profiliavimą, jei tai sukeltų teisines pasekmes, kurios būtų susijusios su jumis arba turėtų didelį poveikį. Jei pateiksite tokį prašymą, Mūsų darbuotojai peržiūrės tik automatizuotą sprendimą, tačiau nepriims visiškai rankinio sprendimo. Minėta teisė netaikoma, jei sprendimai turi būti priimti dėl sutarties su Jumis sudarymo ar vykdymo, jeigu tokio sprendimo priėmimas yra leidžiamas pagal galiojančius teisės aktus arba Jūs davėte aiškų savo sutikimą;

12.1.9 pateikti skundus dėl Jūsų Duomenų naudojimo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.ada.lt), jeigu manote, kad Jūsų Duomenų Tvarkymas pažeidžia Jūsų teises ir interesus pagal galiojančius teisės aktus. Skųstis dėl Mūsų veiksmų (ar neveikimo) galite per tris mėnesius nuo Mūsų atsakymo į Jūsų skundą dienos arba per tris mėnesius nuo termino pateikti Jums atsakymą pabaigos. Jūs galite kreiptis į teismą dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiksmų.

12.2 Jei norite įgyvendinti minėtas teises, susisiekite su mumis el. paštu. Prašymą reikia pateikti kartu su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu arba įstatymų nustatyta tvarka naudojant elektronines priemones, leidžiančias tinkamai identifikuoti asmenį. Mes Jums atsakysime per vieną mėnesį.

12.3 Jei turite klausimų ar nusiskundimų, susijusių su Asmens Duomenų tvarkymu, prašome susisiekti su mumis Jums patogiausiu būdu, Mūsų kontaktus rasite žemiau.


„AS Inbank“ filialas, juridinio asmens kodas: 305340173

Aplankykite Mus adresu Kareivių g. 11B, 09109, Vilniuje

(verslo centras „Eleven“)

Paskambinkite Mums telefonu: +370 700 700 80

Rašykite Mums el. paštu: asmens.duomenys@inbank.lt